1. Tilbud og aftale
1.1 Outcome (i det efterfølgende også kaldet leverandøren) udarbejder et skræddersyet tilbud på alle opgaver. Tilbud er bindende for Outcome i 30 dage. Betalingsbetingelser vil fremgå af tilbuddet – og varierer alt efter opgavens art.

1.2 Når et tilbud accepteres af kunden (i det efterfølgende også kaldet bestilleren), fremsender Outcome automatisk en ordrebekræftelse/opgavebekræftelse pr. mail. Denne kvitteres af kunden med et ok – inden videre action fra Outcomes side. Aftalen er indgået når denne accept – dette ok – modtages fra kunden.

1.3 Efter en opgave er bekræftet af bestilleren, og inden en opgave påbegyndes, udarbejder Outcome typisk en tids- og procesplan for opgaven. Dette sker som standard på marketingopgaver, og efter opgaves art også på salgsopgaver.

1.4 Er der tale om en marketingopgave, vil der altid blive udarbejdet et kampagnebrief sammen med kunden. Dette kampagnebrief godkendes af kunden før en opgave påbegyndes. Et kampagnebrief vil typisk også indeholde vilkår og målsætninger for en opgave og definere det slutresultat som kunden og Outcome ønsker at opnå med aktiviteten.

2. Pris
2.1. Alle priser er i danske kroner (DKK) ekskl. moms.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1. Har kunden (bestilleren) anmodet Outcome (leverandøren) om at udarbejde oplæg, skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

2.2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs ifht. danske kroner. Outcome forbeholder sig ret til, ved kursændringer før betaling, at ændre prisen tilsvarende.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4. Alle priser er beregnet for levering fra leverandørens adresse. Omkostninger til evt. transport til andre lokationer og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris. Jf. pkt. 3.3.

2.5. Ønsker bestilleren, og påtager leverandøren sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

3. Levering

3.1. Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er der ikke aftalt en leveringstid, finder levering sted når leverandørens arbejde er færdigt.

3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har leverandøren ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller ret til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres for leverandøren, er leverandøren dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestilleren erklærer at ville skadesløsholde leverandøren ved betaling af den af leverandøren beregnede merpris.

3.3. Leveringsstedet er leverandørens adresse bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er bestillerens adresse. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4, og risiko. Leverandøren er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4, at tegne ønsket transportforsikring.

4. Betaling.

4.1. Fakturering og betaling sker i henhold til de i det enkelte tilbud afgivne vilkår.
Ved marketingopgaver faktureres og betales en opgave i 2 eller 3 rater – og første rate faktureres og betales altid inden en opgave på begyndes.
For mødebooking og andre telemarketing opgaver faktureres og betales den samlede ordre i 3 rater: 1. rate (50%) faktureres umiddelbart efter kundens skriftelige accept af opgaven, 2. rate (25%) faktureres og betales ved igangsætning af opgaven. Sidste og 3. rate (25%) faktureres og betales umiddelbart efter opgavens afslutning.

4.2. Der påløber rente fra forfalds dagen (sidste rettidige betalingsdato) med Outcomes til enhver tid gældende rente.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1. Leverandørens skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares tilhører leverandøren og må ikke overlades til tredjemand, uden leverandørens godkendelse.

5.2. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. skabeloner eller stanse- eller prægeværktøj er leverandørens ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

5.3. Det i pkt. 5.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

6. Forsinkelse
Indtræder forsinkelse er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forhold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler

7.1 Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller evt. prøvetryk.

7.2 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.4. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.5. Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8. Ansvar

8.1. I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede, har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlende ansvarsfrihed. Hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i
pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3. Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance, omdømme eller andet indirekte tab. Dette gælder også som følge af forsinkede leveringer eller tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand jf. dog pkt. 8.4.

8.4. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr derunder formgivning eller andet der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

8.5. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er leverandørens men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført jf. pkt. 2.5. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

9. Underleverandører
Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. Bestilleren har intet krav på at kende underleverandørers identitet.

10. Købeloven
Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

©Outcome, oktober 2015

 

Outcome-pdf-download-47